Най-важните съвети при покупка на жилище

съвети при покупка на жилище

Покупко-продажбата на недвижим имот е сложен процес, през който всеки човек рано или късно преминава. Тази дейност включва комплекс от действия, които трябва да бъдат прецизно извършени, за да не се допуснат грешки или недарозумения при сключването на сделки с недвижим имоти. А именно сега ще ви покажем най-важните стъпки които трябва да следвате за да си осигурите един безопасен процес при закупуване на ново жилище. Ето и най-важните съвети при покупка на жилище:

Консултирайте се с адвокат

Важно е винаги да сте се консултирали с опитен адвокат преди да сте подписали каквито и да е документи във връзка с имота. Единствено специалист в областта може да определи дали продавачът разполага с всички нужни документи, необходими му за нотариалната сделка. След като продавачът е подписал предварителния договор, той има кратки срокове за да се сдобие с евентуално липсващите документи, а ако не се спазят тези срокове може да му се наложи санкция на задатъка в двоен размер.

Винаги искайте документи

Сред най-важните съвети при покупка на жилище се намира именно този. Не трябва да се доверявате сляпо на Удостоверението за тежести и е нужно винаги да са снабдявате с преписи от вписаните актове. Така вие предотвратявате възможността да бъдете подведени по какъвто и да е начин. Винаги трябва да изисквате максимално много документи от вашия продавач преди да подпишете предварителния договор и да платите задатъка. Както споменахме по-горе, консултирайте се с адвокат преди да извършвате каквито и да са плащания.

Всичко трябва да е описано

Настоявайте да бъдат описани всички ангажименти, които продавачът е поел при преговорите в предварителния договор. Клаузите, които не са описани или не са преговорени в нотариалния акт, продължават да са в сила до окончателното им изпълнение. Примерно, също така съществуват множествено опасности при купуването на ипотекиран имот. Възможно е в действителност да не го придобиете а да загубите парите си. А именно понеже не всичко ви е било описано, примерно когато върху един имот са вписани повече от една ипотека или възбрана, трябва задължително да се консултирате с адвокат преди да извършвате каквито и да е действия.

Какви документи са ми необходими за покупко-продажба на имот?

В нашето българско законодателство, покупко-продажбата на недвижимите имоти се извършва чрез подписване на нотариален акт.
Обаче преди да достигнете до окончателния документ за придобиване на собственост (Нотариалният Акт), трябва да се премине през дълъг процес на подготовка на Вашата сделка. Този процес включва изготвянето и събирането на необходимата документация. Сред най-важните и необходимите документи се намират:

  • Документ за собственост на недвижимия имот.
  • Актуална скица на недвижимия имот.
  • Данъчна оценка на недвижимия имот за текущата година.
  • Предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот.

При някои по-особени ситуации, Нотариуса ще се нуждае и от допълнителни документи, като удостоверение за идентичност на адрес, удостоверение за наследници и др.
Основата на която се гради този процес, следващ преговорите е именно Предварителния Договор за Покупко-продажба на Недвижимия имот. След като условията са изяснени, за извършването на правната сделка, купувачът и продавачът подписват предварителния
договор.
В предварителния договор детайно са описани всички условия на сделката, така както следва тя да бъде изпълнена. Този договор обвързва продавача да прехвърли на купувача собствеността на недвижимия имот, срещу определената договорена сума, която пък купувача се задължава да заплати на продавача.
Договорът съдържа разпоредбите, относно предмета на договаряне, цената на имота, срока на придобиването му и условията, срока на плащане, размера на депозита, правата и задължения на двете страни и др. 

Това бяха на кратко най-важните съвети при покупка на имот. Следвайте ги и няма да сгрешите по време на този комплексен процес… Успех!