паспортизация на нова сграда

паспортизация на нова сграда

Според последните изисквания и закона за Регионалното развитие, до края на 2022 сградите трябва да имат технически паспорт. Процедурата е, както за паспортизация на нова сграда, така и за всички завършени сгради.

Няма да има повече удължаване на срока. Първоначално в наредбата беше зададен срок за изготвяне на парспорти на сгради до 2012 и от тогава на три пъти се удължава периода.

В случай, че след изтичането на срока дадена сграда няма технически паспорт, изготвянето му ще бъде наложено от кмета на общината, а процедурата ще бъде заплатена от собствениците на сградата. Начините ще бъдат два – чрез изпълнителен лист или доброволно споразумение със собствениците на сградите.

Технически паспорт се съставя за нов строеж, преди въвеждането му в екстлоатация. Така също вече задължително се съставя и за стари сгради.

Техническият паспорт на нов строеж се съставя от консултанта или техническия ръководител след завършване на строително монтажните работи (СМР).

Техническият паспорт се актуалитзира в случаите на пристрояване, надстрояване, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него.

Техническите паспорти на сградите установяват степента на безопасност при експлоатациата и състоянието на сградите.

Паспортите съдържат информация като година на строителство, вид строителство, сеизмична устойчивост на сградата, мерки по поддържане на сградата за безопасност и сигурност. Указания за необходими ремонти.

Информацията съхранявана в техническите паспорти е в интерес на собствениците и наемателите на сградата.

Техническия паспорт е основния документ, в който се вписва всичко по поддържането на дадена сграда за целия и период на експлоатация.

Техническият паспорт на строеж се съставя в два екземпляра на хартиен носител и един на магнител носител. Той получава регистрационен номер, който при наличие на одобрена кадастрална карта съвпада с идентификатора на недвижимите имоти от кадастъра.

За съставяне на технически паспорт се извършва обстоен преглед и оценка за установяване на техническите характеристики на обекта, свързани с изискванията на чл.169, ал.1-3 ЗУТ.

Mountain Hills 1 - паспортизация на нова сграда

Една от сградите на Алфа Билд – Mountain Hills 1 е пред получаване на разрешение за ползване, един от съпровождащите документи по издаването на сградата и въвеждането и в експлоатация ще бъде техническият паспорт.

Mountain Hills 1 се състои от 8 мезонета с панорамни тераси или собствени дворчета. В сградата все още има налични за продажба 2 мезонета с дворчета, информация, за които можете да видите тук.