Разрешение за въвеждане в експлоатация на жилищна сграда

Разрешение за въвеждане в ескплоатация

Сграда 1 на комплекс Mountain Hills е на финалната права за придобиване на Разрешение за въвеждане в ескплоатация.

След завършване на всички строителни и довършителни работи и сключване на договор с ВИК и Електро разпределелително дружество (В случая ЧЕЗ), придобиване на сертификат на сградата от АГКК се провери цялостно документацията за строеж на сградата и се направиха огледи на място за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Сграда 1 комплекс Mountain Hills е със статут на жилищна сграда и се отнася за строежи от 4-та до 5-та категория (жилищни и смесени сгради с ниско и средно застрояване, вилни сгради и др.) и не се съставя Акт 16, а се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, който е издал разрешението за строеж.

Назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК)

Беше назначена, Държавна приемателна комисия, чиито членове имаха право на свободен достъп до всички части на строежа.

На основание Наредба 2 от 31.07.03 г. , чл. 2, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице има право да издаде разрешение за ползване на строежите въз основа на окончателен доклад.

Издаване на сертификат за противопожарна безопасност

Също така бе спазена и процедурата по издаване на сертификат за противопожарна безопасност.

За издаване на сертификата органите за противопожарна безопасност и защита на населението, осъществиха държавен противопожарен контрол (ДПК), и извършиха сертификационна проверка, за да съставят протокол.

Въз основа на резултатите от проверката с протокола ще бъде оценено съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Според извършената проверка от органите на Пожарна безопасност и защита на населението, обектът съответства на изискванията и в следващите няколко дни очакваме да бъде издаден сертификат, удостоверяващ, че сградата отговаря на противопожарните изисквания.

Издаване на резрешение за ползване

Разрешението за ползване, удостоверява функционалната пригодност на строителния обект за ползване, съобразно издадените строителни книжа. В него се вписват също и минималните гаранционни срокове.

Разрешението за ползване на сградата е възможността тя да бъде въведена в експлоатация и да се обитава от собствениците и.

Гаранционни срокове

За нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и въвеждане в експлоатация се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Тези гаранционни срокове се вписват в разрешението за въвеждане в експлоатация на сградата.

Гаранционните срокове за изпълнени строителни работи на строителния обект се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 31 Юли 2003 г. за Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и Минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

Сграда 1, Mountain Hills кв. Драгалевци

Сграда 1 на комплекс Mountain Hills, очаква всеки момент да получи крайният документ и Разрешение за въвеждане в експлоатация.

Сграда 1 е на четири етажа и се състои от 8 артистични тристайни мезонета.

На етаж 1 и 2 са разположени четири мезонета със собствени дворчета към тях.

На етаж 3 и 4 са ситуирани четири мезонета с панорамни тераси.

Към момента има 2 налични мезонета с озеленени дворчета за продажба – M1 и М3.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да отговорим на въпросите ви и да ви покажем мезонетите на място, за да установите предимствата на местоположението и на сградата.