Строителен Мениджмънт и Контрол

Строителен Мениджмънт

Строителен мениджмънт е професионална практика, която прилага специализирани методи за управление на проекти на даден строителен обект – от проектирането до приключването и издаването му. Процесът не винаги е гладък и върви според първоначалното планиране. През продължителния му период се налага да се вземат решения за промени на материали, изпълнение и др.

Планирането и координацията са изключително важни за доброто изпълнение на строителния обект. Успешния строителен мениджмънт на строителния процес, изисква добра комуникация в реално време между различните заинтересовани страни по проекта.

Предизвикателството в Строителния Менджмънт е необходимостта от задълбочени познания в голям брой области като бюджетиране, бизнес, право и недвижими имоти. В крайна сметка единственото, което има значение, е доставката на успешен строителен обект на клиента.

Строителните мениджъри са тези, които са отговорни проектът да върви и да се изпълни според плана. Основната мисия на строителния мениджър е да управлява проекта по начин, който ще гарантира завършването му в рамките на договорения бюджет и срок.

Също така строителните мениджъри трябва да се уверят, че целият проект отговаря на определените строителни планове, разрешения и други разпоредби.

Отговорност

Отговорноста на Строителния Мениджър обхваща няколко много важни области:

  • Компетентност за цялостната отговорност на проекта
  • Координация на материали, доставчици и подизпълнители
  • Разпределение на ресурсите
  • Експертиза за решаване на възникналите проблеми
  • Стриктен контрол за качественото изпълнение на процесите

Строителен Мениджмънт - Ключови функции

Всеки строителен проект има определени цели, които трябва да бъдат изпълнени и ролята на строителния ръководител е изключително важна. Ключовите функции за управление на строителния процес са:

  • Ясно определяне на целите и обхвата на проекта. Планиране, установяване на стандарти за изпълнение, бюджетиране и избор на участниците за работа по обекта.
  • Подобряване на разпределението на ресурсите, чрез контролиране процеса на снабдяване и управление.
  • Изпълнение на множество операции в резултат на ефективната координация и наблюдение на целия процес (напр. проектиране, договаряне, планиране и т.н.).
  • Изграждане на силни комуникационни канали с цел избягване или разрешаване на конфликти по проекта.

Фази на управление на строителния проект

Управлението на даден строителен проект е доста различно от управлението на друг тип проекти. Въпреки това има някои основни принципи за управление на проекти, които остават същите. Строителният процес обикновено се състои от пет основни фази:

1. Идея

Преди да започне строителния проект, трябва да се изследва осъществимостта на проекта. Различните страни по проекта, трябва да определят дали е добра идея този план да бъде продължен. Ако бъде одобрен се съставя документ за започване на проекта, който отразява обхвата на бизнеса и бизнес нуждите.

2. Планиране

Тук се установяват всички основни насоки и преценка на риска. Изгражда се План за управление на проекта, който включва информация за важните аспекта на проекта, като стъпки за изпълнение и оценки на разходите.

Планирането е дълъг процес и винаги ще има промени в проекта, докато обекта не бъде завършен.

3. Изпълнение

Тук се полага същинския старт на изпълнението на строителния проект. Този етап от процеса обикновено се състои от два отделни под процеса:

3.1. изпълнение на проекта

3.2. контрол и наблюдение на проекта.

4. Мониторинг

Строителните Мениджъри посвещават по-голямата част от времето си за надзор на проекта и коригирането му, според проблемите възникнали при изпълнението му. По този начин мениджърът поддържа контрола върху проекта.

5. Приключване

Фазата на приключване на проекта, представлява завършването и предаването му. В този момент ръководителя на строителството проверява дали проектът е изпълнил първоначалните си цели и дали първоначалните бюджетни оценки са били успешни.