Задължения и етика на строителя в България

етика на строителя

Всяка уважаваща себе си строително-инвестиционна компания, упражняваща дейност на територията на България, трябва да се съобразява и да спазва професионалната етика на строителя.

Строителството е скъп, сложен и продължителен процес, свързан с много и различни дейнсти и институции.

Строителната работа съчетава изкуство, креативност, знания, умения и точност. Зад крайния резултат на една сграда стоят специалисти с различни професии и умения. От архитекти, инженери, мениджъри, координатори, закупчици, строителни техници до общи работници.

Презицното и навременно приключване на строителния обект, зависи от точната и ясна комуникация между всички субекти във фирмата, както общински, частни, държавни и др.

Всяка строителна фирма, инвеститор, проектант трябва да се отнасят уважително и да спазвват принципите на етиката. Да изпълняват стрикто и отвоговорно задълженията си, описани в договорите и отговарящи на Закона.

Без координация в професионалните и етични отношения между всички страни, свързани с изграждането на строителния обект, крайният резултат няма да е с необходимото качество или ще възникне забавяне на изпълението.

Задължения и етика на строителя

Строително-инвестиционната компания е длъжна да изпълнява задълженията си, като се съобразява и:

 • Спазва законодателството в България
 • Спазва мерките за безопасност и сигурност
 • Осигурява здравословни условия на труд
 • Своевременно отстранява дефекти, получени по време на строителния процес
 • Качествено и компретентно извършва строителните дейности (СМР)
 • Наема персонал, отноварящ на професионалните изисквания за съответната дейност без разлика в пол или раса
 • Информира за събития, свързани с дейността и имащи отношение към строителния обект

Отношения между строително-инвестиционната компания и възложителите

Успеха на строително-инвестиционната компания, зависи пряко от Възложителите.  За това отношенията между Строително-инвестиционната компания и Възложителите, трябва да са ясни, изчистени и добронамери, подкрепени със съответните договори за покупко-продажба и извършване на строителни дейности.

Изпълнителя на Строително-монтажните работи (СМР), трябва:

 • Да изпълнява клаузите и сроковете, описани в договора с всеки възложител
 • Да не поема работа и отговорности, които не може да изпълни
 • Да изпълни строителния обект, според зададения архитектурен проект
 • За извърши строително-монтажните дейности със съответните материали и качество, заявени в договора
 • Да завърши строителния обект в срок, обявен в договора
 • Да предприеме всички необходими правни и фактически действия за установяване годността за ползване на строежа
 • Да предаде владението на обекта на Възложителя, след завършване на сградата и въвеждането й в експлоатация с Разрешение за ползване
 • Да прехвърли имота на Възложителя с договор, сключен в нотариална форма

Строително-инвестиционна компания и наемане на подизпълнители

За различни етапи от изпълнението на строежа, възниква необходимост от наемането на подизпълнители, тясно специалицирани в съответните дейности.

Етичните взаимоотношения на строителя с подизпълнители включват:

 • Изпълнение на договорените отношения
 • Колегиалност и сътрудничество
 • Уважение и учтивост
 • Навременно заплащане на уговорените услуги
 • Осигуряване нивото на защита на работниците
 • Предприемане на мерки за координация на дейностите

Отговорности на строително-инвестиционната компания

От строително-инвестиционната компания се изисква:

 • Да бъде финансово отговорна;
 • Да не се ангажира с каквито и да било действия или бездействия, които биха могли да бъдат непрофесионални, нечестни или неподходящи
 • Да не извършва действия, които могат да доведат до неуспех за строителния обект
 • Да не се се обвързва с невярно представяне на документи или информация
 • Да бъде ясна и честна при описването на характеристиките, ползите и цените, свързани изграждането на новите жилища.

Интересите на строителната дейност в България и подобряване на управлението на строителните фирми са описани в Кодекс за професионалната етика на строителя, създаден от Камарата на строителите в България, представляваща независима професионална организация.

Купувайки имот директно от инвеститор ви гарантига че ще получите дом, който е в съответствие с най-новите тенденции в дизайна и строителството, и той ще бъде довършен по ваш вкус и желание. Също трябва да погледнете и от финансова гледна точка – сред плюсовете се включват енергийната ефективност на новите в сравнение с по-старите домове, като енергийно ефективни прозорци, които предоставят над 30% печалба от загуба на топлина и по-високото качество на строителните материали. Новите домове също имат по-ниски разходи за поддръжка и е по-малко вероятно да ви изненадат със сериозни проблеми като пукнатини или накланящи се основи, сериозни проблеми с водопровода и др.

Освен това строително-инвестиционните компании предоставят гаранции за качеството на изпълнението, които могат да включват краткосрочна гаранция някои процеси и по-дългосрочна гаранция за външните части и покрива. Това е голяма финансова полза и приятно облекчение в годините след такава голяма покупка.

Покупката на ново жилище е важна стъпка в живота. Не искате да вземете погрешно решение или да направите лош избор. Разходите и процесът на закупуване на апартамент може да са големи, за това трябва да се обмисли добре.

Закупуването директно от строителната-инвестиционна компания ви спестява средства, понякога могат да се договарят различни облекчаващи условия и се елиминира посредническата комисионна.